Reklamace

 

Reklamační řád 

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 1.1 Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").

1.2 Prodávající" je Ing. Barbara Glac, Pod Zvonek 401, Český Těšín - Dolní Žukov, IČO: 05757622

1.3 "Kupující" je subjekt který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží

1.4 Záruka se nevztahuje na:

1.4.1. vybité baterie, mechanicky poškozené pouzdro a pásky, poškrábané či prasklé sklo

1.4.2. poškození vzniklé nevhodnou manipulací nebo neodbornou opravou

1.4.3. násilné poškození pouzdra a pásku, zvlhnutí v důsledku nesprávného použití

1.4.4. mechanický otěr a poškrábání v důsledku běžného nošení

1.4.5. přirozené změny materiálů, z nichž bylo zboží vyrobené

1.4.6. nešetrné zacházení a nedostatečná péče

1.4.7. mechanické poškození (zdeformování), poškození povrchové úpravy

1.4.8. špatně zvolenou velikost prstýnků

 

2. Záruční podmínky

2.1 Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.

2.2 V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.

2.3 Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem, pokud není uvedeno jinak.

2.4 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

2.5 Kupujícího žádáme o sdělení následujících informací: jméno a příjmení Kupujícího, číslo objednávky, výstižný popis závady a jejich projevů, doložit doklad o vlastnictví zboží - fakturu, dodací list.                                                                                

2.6 Veškeré výrobky jsou vyráběny z přírodního materiálu ze skutečného exotického i evropského dřeva nebo korku. Výrobky se mohou mírně lišit svou texturou a barvou oproti katalogovým obrázkům.Barevné odchylky od vyobrazení nejsou důvodem k reklamaci.

2.7. Výměnu baterií po dobu trvání záruky je možno provést u všech kvalifikovaných hodinářů. 

3. Vyřízení Reklamace

3.1 Reklamace se uplatňují v sídle prodávajícího. Informace, či písemné podání reklamace na e-mail info@woodenstyle.cz, nebo na adrese WoodenStyle.cz, Ing. Barbara Glac, Pod Zvonek 401, 737 01  Český Těšín - Dolní Žukov.

3.2 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

3.3 Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

3.4 Prodávající po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.

3.5 Pokud byla Reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), Prodávající naúčtuje Kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.

3.6 Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě nesprávného používání výrobku.

 

4. Závěrečná ustanovení

4.1 V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.

Tento reklamační řád nabývá účinnost 2. 2. 2017.

 

 

Zpět do obchodu